ویرایش ژنوم

ویرایش ژنوم و کریسپر

گروه آموزشی و پژوهشی نت سای  آماده ارائه خدمات ذیل در حوزه ویرایش  ژنوم گیاهی (Plant Genome Editing)  می باشد.

  • برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی در زمینه ویرایش ژنوم گیاهی بصورت خصوصی
  • مشاوره و راهنمایی رساله ها و پایان نامه های مبتنی بر تکنولوژی کریسپر
  • انجام مطالعات بیوانفورماتیکی برای طراحی و سنتز Guide RNA
  • ساخت سازه نهایی آنزیمCas9 وgRNA بر اساس روش Golden-GateWay cloning
  • انتقال سازه به گیاهان از طریق اگروباکتریوم و انجام آزمون های غربالگری برای دست یابی به فنوتیپ مدنظر
  • قابلیت اجرایی بدون نیاز به کیت های خارجی

شایان ذکر است، مدرس این کارگاهها و دوره های آموزشی از تجربیات خود از موسسه کانادایی Agriculture and Agri-Food of Canada (AAFC) در زمینه ویرایش ژنوم گیاهی و جدیدترین دستاوردها در این حوزه سخن به میان خواهند آورد.

مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر:
۰۹۳۷۰۸۳۲۵۶۲
۰۲۱۴۴۰۳۶۵۸۱